Course curriculum

 • 1

  Matematikk R1

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Kikora

 • 2

  Kombinatorikk, sannsynlighet og bevisføring

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Kombinatorikk og sannsynlighet

  • Multiplikasjonsprinsippet. Fakultet

  • Antall permutasjoner

  • Antall kombinasjoner

  • Sannsynlighet ved opptelling

  • Betinget sannsynlighet. Uavhengige hendinger

  • Produktsetningen. Total sannsynlighet

  • Bayes' setning

  • Sannsynlighetsfordeling

  • Pascals trekant

  • Binomisk sannsynlighetfordeling

  • Binomisk sannsynlighetfordeling

  • Hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling

  • Hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling

  • Bevis og bevisføring

  • Logikk

  • Implikasjon og ekvivalens

  • Irrasjonelle likninger

  • Bevis og bevisføring

  • Direkte bevis - eksempel 1

  • Direkte bevis - eksempel 2

  • Andre bevisformer

  • Bevis for pytagoras' setning

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Vektorer

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Vektorer

  • Vektorer mellom to punkter

  • Sum, differanse og produkt av tall og vektor

  • Koordinatformlene

  • Vektorer i koordinatsystemet

  • Lengden av en vektor

  • Digital vektorregning

  • Parallelle vektorer

  • Dekomponering

  • Tall multiplisert med vektorer (regneregler)

  • Mediansetningen

  • Mediansetningen. Vektorer inn til skjæringspunkter.

  • Skalarprodukt

  • Parameterfremstilling for rette linjer

  • Regning med parameterframstillinger

  • Rettlinjet bevegelse

  • Koordinatformelen for skalarproduktet

  • Ortogonale vektorer

  • Regneregler for skalarprodukt

  • Parameterframstilling for kurver

  • Parameterfremstilling for kurver - eksempel

  • Parameterfremstilling for kurver

  • Anvendelse av parameterframstilling

  • Anvendelse av parameterfremstilling - eksempel 1

  • Anvendelse av parameterfremstilling - eksempel 2

  • Kartlegging av forkunnskaper

 • 4

  Algebra

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Algebra

  • Polynomdivisjon og nullpunktssetningen

  • Polynomdivisjon og nullpunktssetningen 

  • Polynomdivisjon og nullpunktssetningen

  • Brøkulikheter

  • Brøkulikheter

  • Uttrykk og likninger med tallet ℯ

  • Uttrykk og likninger med tallet ℯ - eksempel 1

  • Uttrykk og likninger med tallet ℯ - eksempel 2

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Grenseverdier, derivasjon og funksjonsdrøfting

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Grenseverdier og derivasjon

  • Definisjonen av den deriverte

  • Kjerneregelen

  • Kjerneregelen 

  • Kjerneregelen

  • Bevis for to derivasjonsregler

  • Derivasjon av e^x

  • Derivasjon av a^x

  • Derivasjon av ln x

  • Derivasjon av produkter

  • Derivasjon av brøkfunksjoner

  • Derivasjon : oppsummering

  • Funksjonsdrøfting

  • Drøfting av polynomfunksjoner

  • Drøfting av vektorfunksjoner

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Geometri

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Tales' setning

  • Tales' setning

  • Geometri

  • Ellipse

  • Sirkel

  • Kartlegging av modul