Course curriculum

 • 1

  Intro: Helsearbeiderfaget vg2/vg3

  • Velkommen

  • Kompetansemål VG2

  • Kompetansemål VG3

  • Vurdering

  • Oppmelding eksamen

  • Eksamenskode

  • Bionic reading

  • Kontaktinfo

 • 2

  Helse

  • Allmenntilstand

  • Hva omfatter allmenntilstand?

  • Observasjon, rapport og dokumentasjon

  • Observasjon av bevissthetsnivå

  • Allmenntilstand og et klinisk blikk

  • Tilrettelegging og hjelp

  • Feber

  • Hva er feber?

  • Frostanfall og feberkramper

  • Å måle temperatur

  • Quiz

  • Immobilitet

  • Hva er immobilitet?

  • Komplikasjoner ved immobilitet

  • Sunaas Sykehus: Webinar: Forebygging av trykkrelaterte skader og trykksår

  • Å forebygge komplikasjoner

  • Trykksår

  • Quiz

  • Å jobbe med mennesker med funksjonsnedsettelser

  • Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming

  • Bofellesskap

  • BPA

  • Avlasting

  • Quiz

  • Fordøyelsessystemet

  • E-forelesning

  • Enzymer i fordøyelsesvæsken bryter ned maten

  • Vanlige symptomer

  • Forandringer i avføring og tarmtømming

  • Prosedyre: Avføringsprøve

  • Diare

  • Prosedyre: Å sette klyster

  • Forstoppelse

  • Prosedyre: Å skifte stomibandasje

  • Stell av stomi

  • Quiz

  • Prosedyre: Å gi sondeernæring

  • Respirasjonssystemet - KOLS

  • Spesialkost: Forstoppelse

  • Spesialkost: Hjerte- og karsykdommer

  • Spesialkost: Diabetes

  • Sirkulasjonssystemet

  • Sirkulasjonssystemet

  • Prosedyre: Å måle blodtrykk

  • Sykepleie ved allergi

  • Sykepleie ved angina pectoris

  • Quiz

  • Væskebalanse

  • Dehydrering

  • Oppgave

  • Eliminasjon

  • Urin = diurese

  • Urinkontinens

  • Avføring

  • Det gode stellet

  • Personlig hygiene

  • Av- og påkledning

  • Hårpleie

  • Munn- og tannpleie

  • Stell av tannproteser og munnhule

  • Stell av føtter

  • Barbering

  • Hormonsystemet

  • Hva er diabetes?

  • Diabetes

  • Oppgave

  • Immunforsvaret

  • Det indre immunforsvaret

  • Betennelsesreaksjoner

  • Tilpasset immunforsvar

  • Allergi - sykepleie

  • Allergi og livsstil

  • Kroppens immunforsvar

  • Kroppens infeksjonsforsvar

  • Smittekjeden

  • Smittevern – å bryte smittekjeden

  • Nervesystemet

  • Nerveceller

  • Oppgave

  • Hjernen

  • Hodeskader

  • Sykdommer som kan ramme nervesystemet

  • Epilepsi

  • Multippel Sklerose

  • Multippel sklerose – MS

  • Rehabilitering etter hjerneslag

  • Hjerneslag (apoplexia cerebri)

  • Parkinsons sykdom

  • Urinsystemet

  • Urinproduksjon i nyrene

  • Diagnostisering

  • Sykepleie ved forandringer i urin og vannlatingsmønster

  • Muskler og skjelett

  • Skjelettmuskulatur

  • Rørknokler

  • Muskelsystemet

  • Urinstiks– prosedyre

  • Hoftebrudd / lårhalsbrudd

  • Revmatiske sykdommer

  • Miljøarbeid

  • Oppgave

  • Aldring

  • Eldre innvandrere

  • Å fremme helse og forebygge sykdom hos eldre

  • Ernæring

  • Tannhelse

  • Holdninger i samfunnet

  • Under- og feilernæring

  • Underernæring

  • Hva kan underernæring føre til?

  • Eksamensøvelse

 • 3

  Yrkesutøvelse

  • Hvordan arbeider du?

  • Å være profesjonell

  • Brukermedvirkning

  • Pasient- og bruksrettighetsloven

  • Brukermedvirkning på individnivå

  • Brukeren og pasienten – rett til å medvirke

  • Pårørende – når ønsket eller samtykkekompetanse mangler

  • Individuell plan

  • Quiz

  • Å forebygge og redusere bruk av tang

  • Legemiddelhåndtering

  • Regelverk for håndtering av legemidler

  • Oppgave

  • Tiltaksplaner og dokumentasjon

  • Sykepleieprosessen

  • Problemløsende metode - en prosess

  • 1. Å samle inn data

  • 2. Å identifiser ressurser og behov

  • 3. Å sette mål

  • 4. Å planlegge og gjennomføre tiltak

  • 5. Å evaluere hvordan tiltakene virker

  • Pleieplan med tiltak og begrunnelse

  • Quiz

  • Helsepersonelloven

  • Hjelpemidler og velferdsteknologi

  • Oppgave

  • Ergonomi

  • Psykososiale forhold

  • Gode arbeidsstillinger som helsefagarbeider

  • Forflytningsteknikk vs. løfteteknikk

  • Eksempel: Forflytning av pasient

  • Hjelpemidler

  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  • Internkontroller

  • Systematisk kontroll og kvalitetsutvikling

  • Oppgave

  • Miljøbevisste valg

  • Hva er bærekraftig utvikling?

  • FNs bærekraftmål

  • Hvilke miljøbevisste valg må jeg ta – og hvordan?

  • Oppgave

  • Universell utforming

  • Rettigheter og plikter i arbeidsforholdet

  • Den norske modellen – trepartssamarbeidet

  • Eksamensøvelse

 • 4

  Kommunikasjon

  • Medmenneske og samspill

  • Å se hele mennesket

  • Samspill

  • Hva fremmer samspill?

  • Oppgave

  • Trygghet

  • Respekt for andres ønsker og interesser

  • Kriser og sorg

  • Kriser

  • Ulike typer kriser

  • Krisefaser

  • Sjokkfasen

  • Reaksjonsfasen

  • Reparasjons- og bearbeidingsfasen

  • Nyorienteringsfasen

  • Oppgave

  • Sorg

  • Å hjelpe mennesker i krise og sorg

  • Behov for informasjon

  • Håp

  • Trygghet og ro som helsefagarbeider

  • Oppgave

  • Konflikter

  • Ulike typer konflikter

  • Oppgave

  • Modeller for konflikthåndtering

  • Femtrinnsmodellen

  • SØT-modellen

  • Mekling

  • Måter å reagere på i en konflikt

  • Kommunikasjon i konflikter

  • Oppgave

  • Digital kommunikasjon

  • Oppgave

  • Helseinformasjon og massemedier

  • Oppgave

  • Kildekritikk

  • Oppgave

  • Smart teknologi i pleie- og omsorgstjenesten

  • Elektrisk pasientjournal (EPJ)

  • En pasient – en journal

  • Tvang og makt

  • Samtykkekompetanse

  • § 4A-3. Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg

  • Manglende samtykkekompetanse?

  • Lover og regler

  • Empati

  • Pasienter og brukere med sammensatte behov

  • Kontinuitet

  • Tverrfaglig samarbeid

  • Strukturert arbeidsform

  • Hensikt og muligheter

  • Flere yrkesgrupper

  • Trygg og tydelig faglig identitet

  • Ulik, men likeverdig kunnskap

  • Et felles mål

  • Gode samarbeidsforhold

  • Samarbeidsmøter

  • Når er det viktigst med tverrfaglig samarbeid?

  • Eksempler på tverrfaglig samarbeid i kommunene

  • Helhetlig pasientforløp

  • Råd om pasientforløp

  • Kjennetegn av helhetlige pasientforløp

  • Effektive og gode pasientforløp

  • Pakkeforløp

  • Samhandlingskjede

  • Nasjonale faglige retningslinjer

  • Observasjon, rapport og dokumentasjon

  • Subjektiv og objektiv observasjon

  • Oppgave

  • Subjektiv og objektiv data

  • Klinisk blikk

  • Å observere systematisk

  • Hva skal du observere?

  • Å observere allmenntilstand

  • Å observere kroppens naturlige funksjoner

  • Å observere tegn på endringer i sykdom, skader eller funksjonsnivå

  • Når skal du observere?

  • Hvordan skal du observere?

  • ABCDE og NEWS2

  • Rapportering og dokumentasjon

  • Refleksjon

  • Oppgave

  • Personvern og anonymitet

  • Brudd på taushetsplikt

  • Lovverk, personvern og taushetsplikt

  • Hva er personvern?

  • Personopplysningsloven

  • Hva er taushetsplikt?

  • Samtykke

  • Opplysningsplikt til barneverntjenesten og politiet

  • Brudd på taushetsplikten

  • Oppgave

  • Kursevaluering

  • Eksamensøvelse