Course curriculum

 • 1

  Intro: Fysikk 1

  • Velkommen

  • Fagets kompetansemål

  • Fagets eksamensform

  • Eksamenskode

  • Praktisk info

  • Hva er fysikk?

  • Personlig lærer

  • Kontaktinfo

 • 2

  Rettlinjet bevegelse og krefter

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Fysikk som målefag

  • Tid og strekning

  • Grafisk fremstilling

  • Symboler og størrelser

  • Antall gjeldende sifre

  • Fra målinger til funksjonsuttrykk

  • Målinger

  • Målinger: Størrelsen på klasserommet

  • SI-enhetene

  • Prefikser og standardform

  • Fra km/h til m/s

  • Hvor gammelt er lyset fra sola?

  • Oppgaver

  • Sammenhengen mellom posisjon, fart og akselerasjon

  • Momentanfart og gjennomsnittsfart

  • Akselerasjon

  • Gjennomsnittsakselerasjon og momentanakselerasjon

  • En bil akselererer ut fra et lyskryss

  • Retningen betyr noe

  • Oppgaver

  • Grafisk fremstilling med positiv retning mot bevegelsen

  • Posisjon og tid

  • Frem og tilbake er like langt

  • Fart og tid

  • Fartsgraf for sykkeltur

  • Akselerasjon og tid

  • Oppgaver

  • Konstant akselerasjon

  • Konstant akselerasjon

  • Oppgaver

  • Negativ akselerasjon

  • Fullstendige bevegelseslikninger

  • Tyngdeakselerasjon

  • Fritt fall

  • Vertikal kast

  • Utledning av bevegelseslikningene

  • Når den analytiske matematikken ikke strekker til

  • Iterasjon og "spyder"

  • Bevegelse med konstant fart

  • Simulering med konstant akselerasjon

  • Grafisk framstilling av bevegelse

  • Simulering av bevegelse - eksempel 1

  • Ikke-konstant akselerasjon

  • Simulering av bevegelse - eksempel 2

  • Oppgaver

  • Blandede oppgaver

  • Sammendrag

  • Krefter

  • Kraftvirkning

  • Måling av krefter

  • Vektorer og skalarer

  • Kontaktkrefter og fjernkrefter

  • Å tegne krefter - angrepspunkt, lengde og retning

  • Gravitasjonskraft

  • Tyngde og masse

  • Gravitasjonskraften som virker på en gjenstand

  • Normalkraft

  • Å tegne flere krefter sammen

  • Normalkraft

  • Summen av krefter

  • Oppgaver

  • Newtons 1.lov

  • Å finne størrelsen av en kraft som virker på en gjenstand i ro

  • Beveger gjenstanden seg med konstant fart?

  • Snorkraft

  • Snorkraft som virker på en pendel i ro

  • Tauing av to biler

  • Oppdrift

  • Lodd som henger i et vannbad - Arkimedes' prinsipp

  • Oppgaver

  • Friksjon og luftmotstand

  • Friksjonskraft

  • Hvilefriksjon og glidefriksjon

  • Friksjonsgraf

  • Luftmotstand

  • Terminalfart

  • Terminalfart

  • Oppgaver

  • Newtons 3. lov

  • Newton 3. lov

  • Ball under vann

  • Eske i ro på bakken

  • Slede på et bord med friksjon

  • Oppgaver

  • Newtons 2. lov

  • Bruk av Newtons 2. lov

  • Masse er treghet

  • Kraft som virker på en gjenstand som akselererer

  • Fritt fall

  • Oppgaver

  • Når kreftene ikke er konstante

  • Å programmere konstante krefter

  • Posisjonsgraf for glidning med friksjon

  • Fra konstante til variable krefter

  • Oppgaver

  • Blandede oppgaver

  • Oppsummering

  • Fasit

  • Kartlegging av modul

 • 3

  Mekanisk energi, kollisjoner og eksplosjoner

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Energi

  • Energiloven

  • Arbeid

  • Arbeid - eksempel

  • Friksjonsarbeid

  • Arbeid og akselerasjon

  • Effekt

  • Effekten til en moped

  • Oppgaver

  • Potensiell energi

  • Bokløft

  • Vannkraft

  • Oppgaver

  • Kinetisk energi

  • Energien i en bil

  • Sammenhengen mellom kinetisk energi og arbeid

  • Øvelseskjøring

  • Oppgaver

  • Bevaring av mekanisk energi

  • Oppgaver

  • Vogn på en buet bane

  • Fritt fall

  • Stupet

  • Endring i mekanisk energi

  • Oppgaver

  • Skiløperen

  • Blandede oppgaver

  • Bevegelsesmengde

  • Bevegelsesmengden til en gjenstand

  • Oppgaver

  • Impulsloven

  • Å beregne gjennomsnittlig kraft ut fra forandring i bevegelsesmengde

  • Å beregne gjennomsnittlig kraft ut fra forandring i bevegelsesmengde

  • Fysikk i bilkolisjon

  • Oppgaver

  • Kollisjoner, eksplosjoner og bevegelse

  • Total bevegelsesmengde

  • Den totale bevegelsesmengden er bevart

  • Bevaringsloven for bevegelsesmengde

  • To vogner i laboratoriet

  • Oppgaver

  • Ulike typer sentrale støt

  • Er støtet elastisk?

  • Kinetisk energi i elastiske støt

  • Elastisk støt og løsing av likninger

  • Oppgaver

  • Blandede oppgaver

  • Oppsummering

  • Fasit

  • Kartlegging av modul

 • 4

  Termisk energi og astrofysikk

  • Kartlegging av forkunnskap

  • Trykk

  • Trykk

  • Gasstrykk

  • Hvilken finger får vondt?

  • Lufttrykk

  • Hvor høyt er det mulig å suge saft?

  • Temperatur

  • Absolutt temperatur

  • Ute i kaldt vær

  • Sammenhengen mellom kinetisk energi og temperatur

  • Varm luft

  • Heliumatomer

  • Varme og indre energi

  • Indre kinetisk energi og indre potensiell energi

  • Kokeplate

  • Varmekapasitet

  • Peismuren

  • Spesifikk varmekapasitet

  • Varmekapasitet

  • Varmekapasiteten til en termos

  • Havet og klimaet på jorden

  • Termofysikkens første lov

  • Du har kalde hender – hva skal du gjøre?

  • Sylinder med gass

  • Adiabatiske prosesser

  • Faseoverganger

  • Spesifikk smeltevarme

  • Spesifikk fordampningsvarme

  • Termodynamikkens andre lov

  • Stup ut i et basseng

  • Varmepumper

  • Skole med geometrisk varmepumpe

  • Verdensrommet

  • Det heliosentriske verdensbildet

  • Det newtonske verdensbildet

  • En himmel full av stjerner

  • Lysintensitet fra to stjerner

  • HR-diagram

  • HR-diagram

  • Spektralklassene

  • Spektrum fra solen

  • En stjerne blir til

  • Betingelsen for stjernedannelse

  • Protostjerne

  • Livet på hovedserien

  • Solens massetap

  • Fusjon av hydrogen

  • Utstrålt effekt fra Sirius A

  • En varm stjerne

  • Massetettheten til solen

  • Stjernedød

  • Små stjerner

  • Hvor stor er massen av en teskje fra en hvit dverg?

  • Middels store stjerner

  • Store stjerner

  • Nøytronstjerner

  • Svarte hull

  • Kartlegging av modul

 • 5

  Bølger, stråling og elektrisitet

  • Kartlegging av forkunnskap

  • Bølger

  • Beskrivelse av bølger

  • Periode, frekvens og bølgelengde

  • Bølgefart

  • Mekaniske bølger og elektromagnetiske bølger

  • Lysfarten

  • Stråling

  • Fargetemperatur

  • Svarte legemer

  • Sola - et svart legeme?

  • Utstrålingstetthet

  • Hvor stor utstrålingstetthet har du?

  • Planckkurver

  • Planckkurver fra ulike svarte legemer

  • Wiens forskyvningslov

  • Solens fargetemperatur

  • Stefan-Boltzmanns lov

  • Solens effektive temperatur

  • Lysintensitet

  • Solkonstanten

  • Strålingsbalansen

  • Innkommende solstråling

  • Temperaturen på jorden uten atmosfære

  • Albedo

  • Temperaturen på jorden med atmosfære

  • Stråling fra jorden

  • Drivhuseffekten

  • Hvordan virker drivhuseffekten?

  • Modeller for strålingsbalansen

  • Hvorfor rimer frontruten på bilen mer enn de andre vinduene?

  • Elektrisk strøm

  • Hva er ladning?

  • Elektrisk strøm

  • Strømmen i en ledning

  • Strømretning og elektriske kretser

  • Elektrisk spenning

  • Energien i strøm

  • Resistans

  • Resistans i en varmeovn

  • Resistans og temperatur

  • Måling av strøm og spenning i krets

  • Seriekobling av motstander

  • Seriekobling av tre motstander

  • Parallellkobling av motstander

  • Spenningen over hver grein

  • Parallellkobling av to motstander

  • Bevaring av ladning og energi i kretser

  • Energioverføring i elektriske kretser

  • Lading av mobiltelefon

  • Elektrisk effekt

  • Virkningsgrad i elektriske komponenter

  • Lyspærer

  • Kartlegging av modul

 • 6

  Atom- og kjernefysikk

  • Kartlegging av forkunnskaper

  • Atomets sammensetning

  • Hvor store er atomene?

  • Vann

  • Rutherfords atommodell

  • Kvantehypotesen

  • Fotonet

  • Hvor mange fotoner?

  • Spektrallinjer

  • Bohrs første postulat

  • Bohrs andre postulat

  • Bli lys!

  • Bohrs atommodell

  • Bohrs modell for hydrogenatomet

  • Et energisk foton

  • De laveste energinivåene i hydrogen

  • Balmerserien

  • Emisjon og absorpsjon

  • Absorpsjon av lys

  • Sammenlikning av emisjons- og absorpsjonsspektrene

  • Spektre fra molekyler

  • Spektrum fra faste stoffer

  • Nordlys

  • Nordlys

  • Emisjon og absorpsjon

  • Fluorescens

  • Luminescens

  • Atomets historie

  • Atomteorien gjenoppdages

  • Naturvitenskapelig metode

  • Elementteorien blir falsifisert

  • Elektronet blir oppdaget

  • Rutherfords atommodell

  • Bohrs atommodell

  • Hvor god er Bohrs teori?

  • Atomkjernen

  • Protoner og nøytroner

  • Isotoper og nuklider

  • Nuklidemasse og kjernemasse

  • De tyngste atomkreftene

  • Fisjon

  • Kritisk masse

  • Fisjonsreaktorer

  • Fusjon

  • Proton-proton-kjeden

  • Et fusjonstrinn i solen

  • Fusjonsreaktorer

  • Fusjonsreaktorer

  • Deuterium-tritium-fusjon

  • Mer om fusjonsreaktorer

  • Fraunhoferlinjer

  • Kartlegging av modul

  • Kursevaluering

 • 7

  Eksamensøvning

  • Eksamensøving

  • Atom- og kjernefysikk

  • Bevegelse og krefter

  • Fusjon